Vragen over doeltreffendheid- en doelmatigheidsonderzoek

De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester & wethouders over het uitvoeren van doeltreffendheid- en doelmatigheidsonderzoek, zogeheten artikel 213a-onderzoeken. Het college voert deze onderzoeken al sinds 2011 niet meer uit, terwijl dat volgens de gemeentewet en de gemeentelijke verordening wel dient te gebeuren.

 

In 2011 heeft het college besloten voorlopig geen zogeheten artikel 213a-onderzoeken meer uit te voeren. De beschikbare capaciteit werd ingezet bij beleidsontwikkeling om mankementen in het instrumentarium te verbeteren.

 

 

Artikel 213a-onderzoeken zijn periodieke onderzoeken gericht op doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur. De wijze van uitvoering is door de gemeenteraad vastgelegd in de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Meppel.

 

 

Naar aanleiding van een vraag van de auditcommissie heeft het college op 10 oktober 2011 een memo hieromtrent gestuurd aan de gemeenteraad. Dat memo is door onze fractie geagendeerd voor de vergadering van de auditcommissie op 2 februari 2012 met de vraag aan de overige fracties of “het college 213a onderzoeken moet blijven uitvoeren conform de verordening”. Een meerderheid van de fracties antwoordde ontkennend.

 

 

In het genoemde memo schrijft het college: “We verwachten de komende 2 tot 3 jaar nog nodig te hebben voor het verder verhogen van de kwaliteit en meetbaarheid van het beleid aan de voorkant. Vandaar dat er vooralsnog geen 213a onderzoeken gepland zijn”.

 

 

Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal vragen. Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden.

 

 

Vragen aan het College van Burgemeester & Wethouders:

 

  1. Is het traject tot het “verder verhogen van de kwaliteit en meetbaarheid aan de voorkant” inmiddels afgerond?

  2. Zo nee, kunt u een overzicht geven van de status en de planning daarvan?

  3. Zullen er binnenkort weer 213a-onderzoeken worden uitgevoerd?

  4. Wanneer presenteert het college het eerstvolgende onderzoeksprogramma aan de gemeenteraad?