Politiek Meppel wil geen verdere afkalving van het openbaar vervoer.

De afgelopen jaren is het openbaar vervoer in en rond Meppel verslechterd. Een drietal fracties in de gemeenteraad, ChristenUnie, GroenLinks en SterkMeppel, wil een verdere aftakeling voorkomen en wenst meer aandacht van de politiek in Meppel en de provincie voor de diverse vormen van (doel)groepenvervoer. Dat is de strekking van een notitie die de fracties, onder de titel Lijnen uitgezet,  openbaar vervoer in en rond Meppel , gezamenlijk hebben uitgebracht. 

De fracties hebben de afgelopen tijd verschillende malen aandacht gevraagd voor maatregelen die het openbaar vervoer in en rond Meppel bedreigen, zoals de stadsdienst en enkele regionale verbindingen, waaronder lijn 40 van Zwolle via Meppel naar Steenwijk.
In hun notitie geven ChristenUnie, GroenLinks en SterkMeppel aan dat het openbaar vervoer belangrijk is voor mensen die slecht ter been zijn, reizigers die uit oogpunt van milieu liever met de bus gaan of niet-autobezitters en voor scholieren. Ook is collectief vervoer van mensen uit oogpunt van milieu en leefbaarheid van Meppel beter dan dat men voor iedere rit de auto pakt, aldus de fracties.

Zij proberen de andere partijen in de raad van Meppel mee te krijgen in het opstellen van enkele uitgangspunten voor het openbaar vervoer, zoals kwaliteit, frequenties, informatievoorziening en milieueisen. Het huidige voorzieningenniveau van bus en trein is wat de drie partijen betreft het uitgangspunt. Ook pleiten zij voor een betere afstemming met doelgroepenvervoer, zoals voor leerlingen, de WMO-geindiceerden  en gehandicaptenvervoer. De opstellers van de notitie, Bert Kunnen (ChristenUnie), Hans Kuipers (GroenLinks) en Frans Venema (SterkMeppel) willen in dit opzicht niet star vast houden aan het voortbestaan van de stadsdienst. “Nu de provincie Drenthe steevast van plan is onze stadsdienst in 2016 op te heffen kunnen we maar beter met een goed alternatief komen in plaats van dwars te gaan liggen”, aldus de initiatiefnemers. ”De stadsbus kost wel heel veel geld en er zitten helaas maar weinig reizigers in. Maar opheffen kan alleen als daar een goed bruikbaar alternatief in de vorm van collectief vervoer tegenover staat”, benadrukken de drie politieke partijen.

Binnenkort zal er een discussie over de notitie in de raad worden gevoerd, die wat de initiatiefnemers betreft zal moeten uitmonden in een liefst raadsbreed aangenomen motie. Daarmee geeft de raad kaders voor de verdere initiatieven in het openbaar vervoer in en rond Meppel aan het college van burgemeester en wethouders mee.