Half coalitieakkoord: nu de samenleving

Volgens fractievoorzitter Hans Kuipers besprak de gemeenteraad op 20 mei een half coalitieakkoord. U zult vragen, half? Ja, half. Dit is de visie van de nieuwe coalitie op de samenwerking tussen gemeentelijke overheid en de samenleving. Een samenleving die zich hier nog over moet uitspreken, dus inderdaad: half. En omdat we de samenleving als geheel niets kunnen vragen, zal dit coalitieakkoord zich de komende vier jaar langzaam gaan vullen. Met zaken die inwoners en organisaties zelf oppakken, met zaken waarin de gemeente blijft ondersteunen en zaken die we als gemeente zelf moeten blijven uitvoeren, omdat wij ze belangrijk vinden, maar de samenleving niet in staat is deze op te pakken. Want gaat het lukken de samenleving die extra inspanning te laten leveren? De tijd zal het leren. Het worden dus vier jaar aan de onderhandeltafel. Nou ja, aan tafel: gewoon in het veld natuurlijk.

 

Bestuursstijl – kansen & bedreigingen

 

Voorzitter, er is gekozen voor een open coalitieakkoord. In veel dossiers heeft de coalitie nog geen keuzes vastgelegd, maar afgesproken dat er deze periode nader onderzoek, discussie of besluitvorming plaats zal vinden. Dat biedt veel ruimte, ook om de wensen en bedenkingen van de gehele gemeenteraad te verwerken. Graag worden we in een vroeg stadium betrokken in dergelijke discussies, zodat we nog tijdig onze input kunnen leveren.

 

 

 

Het worden jaren met veel overleg, samen met partners, bewoners en organisaties. Dit biedt veel kansen: het komen tot gedragen voorstellen. Wat is dan de rol van de oppositie en van GroenLinks: het college scherp houden in het betrekken van de samenleving en het creëren van draagvlak. Maar dit akkoord biedt ook ruimte om het geluid van de oppositie mee te nemen in de raadsbesluiten. Er zijn ook risico's: als het moeilijk wordt, lonken de achterkamertjes en dichtgetimmerde voorstellen. Er moet veel besloten worden, dit jaar zelfs nog. Lukt het om die besluiten met open houding vorm te geven?

 

 

 

Een aantal passages kan GroenLinks niet steunen, maar het is dan ook niet ons akkoord. Financiële deugdelijkheid is belangrijk, maar als iemand zorg nodig heeft, gaat dat bij ons voor. Den ook aan de passages over prostitutie, softdrugs en zondagsopening voor winkels. Daarover zal nog debat volgen als deze punten ten uitvoer gebracht gaan worden. We zien ook een aantal keuzes die ons bijzonder heugen. Daarbij denk ik aan het benutten van de wettelijke mogelijkheden voor het persoonsgebonden budget (PGB), of het zelf een invulling geven aan de tegenprestatie. Die geven er blijk van de eigen regie van onze inwoners als uitgangspunt te nemen.

 

 

 

De gemeente heeft bepaalde verantwoordelijkheden, bij wet of waar de raad voor gekozen heeft, en die dienen we gestand te doen. We kunnen ook niet alles bij de samenleving neerleggen.

 

 

 

Het coalitieakkoord geeft een visie op wat Meppel gaat zijn 2014-2018. Daarin ontbreekt nog een aantal zaken. Wij bieden dan ook een aantal aanvullingen door moties in te dienen. Deze zijn gesteld op het zelfde aggregatieniveau als het coalitieakkoord: algemene uitspraken die het college zal moeten uitwerken in het uitvoeringsprogramma.

 

 

 

Duurzaamheid in volle breedte

 

Een wethouder duurzaamheid was een wens van GroenLinks. Die hebben we nu, en we feliciteren hierbij Gert Stam die deze mooie portefeuille mag gaan invullen. De wethouder moet dan ook over de volle breedte van de gemeente kunnen werken: net als het thema “met de samenleving” zou duurzaamheid door alle processen en beleid moeten lopen. Daartoe dienen wij een motie in.

 

 

 

Minimabeleid voor iedereen

 

GroenLinks is in ieder geval blij dat er niet bezuinigd zal worden op minimabeleid. De focus ligt volgens het coalitieakkoord uitsluitend op werk, kinderen en ZZP-ers. Daarbij vergeten we een groep mensen die onder het minimuminkomen verdient, die wel integraal moet worden meegenomen in de uitwerking. Daartoe dienen wij een motie in.

 

 

 

Met de samenleving betekent meedoen

 

Een coalitie Met de samenleving betekent wel dat iedereen moet kunnen meedoen, en dat niemand wordt buitengesloten. We kunnen trots zijn op de emancipatie en diversiteit in de Meppeler samenleving. We roepen het college op om actief onderzoek te doen naar discriminatie en te zorgen dat iedereen daadwerkelijk kan meedoen.

 

De moties zijn tijdens de vergadering aangehouden en zullen op 12 juni in stemming worden gebracht.