GroenLinks Meppel spreekt zich uit voor locatie Steenwijkerstraatweg voor AZC

Op 15 oktober 2015 werd een raadsbesluit genomen vóór de komst van een AZC in de gemeente Meppel voor maximaal 600 vluchtelingen. Daarbij werden randvoorwaarden gesteld aan een mogelijke locatie. De gemeenteraad kon vervolgens 4 februari j.l. kiezen uit vijf mogelijke locaties, die aan de gestelde voorwaarden voldeden. Alle locaties waren in Meppel-Noord. Het draaide in de gemeenteraadsvergadering uiteindelijk om een keuze tussen een locatie aan de Steenwijkerstraatweg of aan de Bremenbergerweg. GroenLinks steunt de keuze voor de locatie Steenwijkerstraatweg.

Doorslaggevend argument: doorgang ontwikkeling van Nieuwveense Landen

Fractievoorzitter van GroenLinks Meppel Paula van Eerden in de raadsvergadering van 4 februari: “Hoewel beide locaties onderling vrijwel inwisselbaar zijn, en daarbij nagenoeg ook de bezwaren van omwonenden en ondernemers, hebben we toch gemeend dat het argument dat er bij de ontwikkeling van de Nieuwveense Landen aan de Bremenbergweg-kant niets in de weg mag staan, van doorslaggevend belang is. En hierbij, voorzitter, laat dat duidelijk zijn, staat niet op de eerste plaats de verkoop van dure kavels, maar wel voortgang in sociale woningbouw in de Nieuwveense Landen, de westelijke ontsluitingsweg die de verkeersonveilige situatie rond de watertoren ontlast, alsmede de opstart van allerlei voorzieningen die het wonen in de Nieuwveense Landen aantrekkelijk maakt voor huidige en toekomstige bewoners.” Van Eerden heeft er vertrouwen in dat Meppel de opvang van 600 vluchtelingen aan kan, zolang het proces eerlijk en zorgvuldig wordt doorlopen en vanuit contact met alle betrokkenen.

Bijdrage GroenLinks Meppel aan de motie AZC

De fractie GroenLinks Meppel diende samen met de VVD, ChristenUnie, CDA, PvdA en SP een motie in voor een AZC aan de Steenwijkerstraatweg. Uitgangspunt in de motie is dat veiligheid en verdraagzaamheid essentieel is voor draagvlak voor een AZC én daarbij wordt een fors aantal concrete, bindende randvoorwaarden benoemd die bij o.a. het COA moeten worden neergelegd. Deze randvoorwaarden komen ook tegemoet aan zorgen van bewoners. Naast steun voor de in de motie geformuleerde zaken en randvoorwaarden, heeft GroenLinks specifiek nog het volgende in de motie gebracht:

  • Naast veiligheid, is ook verdraagzaamheid een tweede belangrijke peiler onder een bestuursakkoord met draagvlak.
  • Lever een maximale inspanning om, samen met omwonenden, bewoners van het AZC, COA en vrijwilligers te zorgen voor een harmonieuze veilige omgeving en verblijf voor een ieder, waarbij Meppel als regenbooggemeente het uitgangspunt is. Want samen kunnen zij zorgen voor een harmonieus en goed draagvlak.
  • Zorg voor adequaat en op de doelgroep toegerust onderwijs. Want onderwijs is één van de belangrijkste factoren als het gaat om integratie.
  • Maak afspraken over de samenstelling van de groep in een goede mix van alleengaanden en gezinnen bij het huisvesten van vluchtelingen op het AZC.

De fractie GroenLinks Meppel maakt zich grote zorgen over de bereidheid tot opvang van vluchtelingen binnen onze gemeentegrenzen. Deze opvang kan geen uitstel meer leiden.

Standpunt Groenlinks over asielzoekers

GroenLinks wil een humaan en rechtvaardig asielbeleid. Toelatingsprocedures moeten altijd zorgvuldig zijn en asielzoekers moeten binnen een redelijke termijn uitsluitsel krijgen over hun verblijfsrecht in Nederland of Europa. Ook hebben zij tijdens hun verblijf recht op een fatsoenlijke, menswaardige behandeling. Het Nederlandse vluchtelingenbeleid kan wat GroenLinks betreft aanzienlijk aan menselijkheid winnen.  Om draagvlak voor de toestroom van migranten te behouden moeten we vanaf dag één werken aan integratie. GroenLinks is er dan ook voorstander van dat vluchtelingen die asiel aanvragen vanaf dag één onderwijs krijgen en mogen werken.