Gemeenteraad wil geen bezuiniging op stadsdienst Meppel

De gemeenteraad wil niet dat het OV-Bureau Groningen Drenthe bezuinigt op de stadsdienst in Meppel. De raad nam op 12 juni een motie met die strekking aan.

Het dagelijks bestuur van het OV-Bureau Groningen Drenthe zal op 20 juni 2014 een besluit nemen over voorgenomen bezuinigingen op het openbaar vervoer in Drenthe. Ook de stadsdienst van Meppel wordt door deze bezuinigingen getroffen. De situatie dreigt te ontstaan dat er na 20.00 uur en in op zondag geen stadsdienstbusjes in Meppel meer rijden. Er is al eerder op de stadsdienst Meppel bezuinigd en dit heeft een negatieve uitwerking op het openbaar vervoer in Meppel opgeleverd.

Openbaar vervoer heeft meerwaarde
Nieuwe bezuinigingen zetten een verdere neerwaartse spiraal in aangaande de kwaliteit en het gebruik van de stadsdienst Meppel. Openbaar vervoer in de gemeente Meppel hoort een basisvoorziening te zijn en is een nuttig instrument in het verkeers- en vervoersbeleid. Alle inwoners van Meppel binnen de gemeente hebben recht op fatsoenlijk en betaalbaar openbaar vervoer. De verwachting is dat de nieuwe wijken Berggierslanden en Nieuwveense Landen een toenemend potentieel aan reizigers in de stadsdienst zullen gaan opleveren. Inwoners zullen bij beperkt openbaar vervoer er geen gebruik van gaan maken. Meerdere inwoners van Meppel  beschikken niet over een auto of niet in staat zijn te lopen of te fietsen en goede openbaar vervoersvoorzieningen zijn noodzakelijk voor Meppel als onderwijsstad.

Onderzoek naar doelgroepenvervoer
Er loopt momenteel een onderzoek naar het doelgroepenvervoer in Meppel en omgeving, dat mogelijk een slimme aanhaking bij het openbaar vervoer in Meppel oplevert. Deze resultaten komen kort na het zomerreces beschikbaar. Er moeten niet vooruitlopend op de resultaten bij voorbaat onomkeerbare besluiten worden genomen over de stadsdienst.

Daarom heeft de gemeenteraad het college van b&w dringend opgeroepen om Provinciale Staten en het OV-bureau Groningen-Drenthe op te roepen af te zien van de voorgenomen bezuinigingen op de stadsdienst in Meppel en hen op te roepen de resultaten van het onderzoek Doelgroepenvervoer af te wachteri en met Meppel in gesprek te gaan over de wijze waarop het openbaar vervoer eo het Doelgroepenvervoer op een slimme wijze te verknopen zijn, waardoor geen of veel minder hoeft te worden bezuinigd op de stadsdienst.

De motie werd ingediend door de fracties ChristenUnie, GroenLinks, Sterk Meppel, Partij van de Arbeid, Socialistische Partij en het ChristenDemocratisch Appèl. Alleen de fractie van D66 stemde tegen.