Duurzaamheid wordt breed en integraal onderdeel van alle gemeentelijke processen en beleidsvelden

Duurzaamheid wordt een breed en integraal onderdeel van alle gemeentelijke processen en beleidsvelden. De gemeenteraad heeft op 12 juni een motie van GroenLinks, ingediend met de Socialistische Partij en Sterk Meppel, unaniem aangenomen die daartoe opriep.

Het coalitieakkoord "Coalitie met de samenleving" schetst geen nieuwe ambities voor duurzaamheid: "Het bestaande beleid voor duurzaamheid, zoals kernachtig verwoord in de Structuurvisie, zetten wij voort". De Structuurvisie kent 10 uitgangspunten duurzaamheid waaraan nieuwe projecten getoetst dienen te worden. Het "Duurzaam Energie Plan: Van klimaatgevoelig naar klimaatrobuust" richt zich op het borgen van middelen, kennis en draagvlak bij bestuur, management en de gehele gemeentelijke organisatie, maar beperkt zich daarbij tot energiebespanng. In het nieuwe college van b&w heeft een wethouder de portefeuille duurzaamheid gekregen.

Duurzaamheid dient een uitgangspunt te zijn in alles wat we doen. Niet alleen beleid en projecten die gericht zijn op duurzaamheid kunnen bijdragen aan onze doelstellingen. Vanuit de volle breedte van gemeentelijke processen en beleidsvelden kan een bijdrage worden geleverd (bijvoorbeeld duurzaam inkopen en aanbesteden). Daartoe dient de portefeuille duurzaamheid de gehele gemeentelijke organisatie te beslaan. Het nieuwe uitvoenngsprogramma is het moment om deze aanpak te starten.

De voltallige gemeenteraad heeft het college van b&w dan ook opgeroepen om het aspect duurzaamheid breed en integraal onderdeel te laten zijn van alle gemeentelijke processen en beleidsvelden. In het uitvoeringsprogramma zal nader worden uitgewerkt hoe die opdracht uitgevoerd gaat worden.