GroenLinks Meppel maakt zich zorgen over de hulp aan jeugdige psychiatrische patiënten

De fractie GroenLinks maakt zich grote zorgen om jeugdige psychiatrische patiënten die door het stopzetten van adequate hulp mogelijk tussen wal en schip raken en heeft vragen gesteld aan het college. 

De aanleiding voor deze vragen is een artikel in het Dagblad van het Noorden waaruit blijkt dat er een behandelstop voor jeugdpsychiatrie geldt voor Accare. GroenLinks stelt daarom de volgende vragen aan het college: 

1) Kan het college aangeven of, zo ja, om hoeveel jeugdige zorgbehoeftigen het gaat binnen onze gemeente? Indien ja, wat gaat men doen om te zorgen dat er niemand van zorg verstoken blijft? Zo nee, hoe gaat het college ervoor zorgen dit zo spoedig mogelijk in beeld te krijgen?

2) Is de opvang van deze cliënten geborgd door behandeling bij de andere/kleinere aanbieders? Indien ja, hoe voorkomt de gemeente dat deze behandelaars om dezelfde reden als bij Accare uiteindelijk ook de hulp moet stopzetten? Indien nee, welk plan van aanpak heeft u om te voorkomen dat deze groep cliënten te lang van adequate hulp verstoken blijft?